Fransada yaşayan tüm üyelerimizin acılı günlerinde birbirlerine destek olmak, cenazelerinin islami kurallara uygun bir şekilde techiz ve tekfin işlerine yardım edip cenazenin özenli bir şekilde defin yerine naklini temin etmek, bununla ilgili tüzüğün öngördüğü masrafları karşılamak maksadıyla kurulmuştur.

 • a. Müslüman olmak.
 • b. T.C. vatandaşı,Türk kökenli Fransa vatandaşı veya çifte vatandaş olmak.
 • c. Müslüman Fransız vatandaşı olmak.
 • d. Müslüman Bosna-Hersek Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • e. Fransada ikamet etmek.
 • f. Turist, mülteci, geçici görevli olmamak.
 • g. Fransada, T.C veya bir başka ülke mahkemelerince hakkında arama, tutuklanma, mahkumiyet, mahcuriyet (kısıtılılık) kararı bulunmamak.
 • h. Müslüman olan Fransız vatandaşları başvuru yaparken vefat ettiğinde Türkiyede defin edilmek istediğini ihtiva eden, noter ve T.C. Konsolosluğundan tasdikli bir vasiyetname sunacaklardır.
 • i. Fon görevlilerince eksiksiz ve gerçege uygun olarak doldurulup imzalanıp fon merkezine ulaştırılan formlar değerlendirilerek üyeliğe kabulüne karar verildikten sonra üyelik kartı gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaatlar ile hatalı para yatırmadan dolayı çıkacak aksaklıktan fon mesul değildir.
 • j. Üye adayı başvuru yaparken Türkiyede ve Fransadaki yakınlarından birer kişilerin isim, soyisim, telefon ve adreslerini bildirmek zorundadır.

 • a. Madde 2 deki şartları yerine getirenlerin fondan yararlanma hakkı müracaat tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra başlar. Ani kaza ölümlerinde 30 günlük süre aranmaz.
 • b. Kayit gününden önce tedaviye cevap vermeyecek hastalığı tesbit edilen kişiler fondan yararlanamaz ve fon her an üyeden sağlık raporu isteme hakkına sahiptir.
 • c. İntihar sonucu vuku bulan ölümlere ödeme yapılmaz..
 • d. Ayrıca yukarıda belirtilen hususlar dışında fon yönetimi yapılan başvuruları kabul etmeme ve üyelikten gerekçe göstermeksizin çıkarma hakkına sahiptir.
 • e. Ölü doğan bebekler için, Fransa daki defin masrafları karşılanır. Mezar yeri ücreti cenaze sahibi tarafından ödenir.

 • a. Yukarıdaki şartlara haiz olan kişiler fondan yararlanabilirler.
 • b. Fona bireysel ve aile başvuruları aşağıdaki gibi yapılacaktır:
 • c. Birey olarak kayit ücreti Aile Reislerinde 25 euro ( yirmibeş ). Çocuklarda 15 euro (onbeş) dur.
 • d. Çocuk sayısı 2 den fazla olan ailelerden 3 ve 3 den sonraki çocuklar için ücret alıinmayacaktır.
 • e. 50 yaş ve üzeri olan kayitlarda, ücret kişi başına 500 (beşyüz ) euro dur. 65 yaş ve üzeri olan kayitlar kabul edilmemektedir.
 • f. Ailenin birey sayısı 4 kişiyi geçmesi halinde 4 kişilik kayit ücreti alınacaktır. (Fonumuzdan yararlanacak çekirdek aile karı – koca ve iki çocuk olarak tesbit edilmiştir. Çocuk sayısı ikiden fazla olan ailelerden fazla çocuk için 18 yaşına kadar ilave ücret alınmayacaktır.)
 • g. Aile başvurularında; fondan ücretsiz yararlananlar üçüncü ve fazlası çocuklar, anne – babasının birlikte fondan ayrılması halinde fonun imkanlarından yararlanamazlar. Anne – babadan her hangi birisinin ayrılıp birinin devam etmesi halinde ise ücretsiz yararlanan üçüncü ve fazlası çocukların hakları devam edecektir.
 • h. Anne -Babası Fona üye olan yeni doğan çocukların 1 ay Fondan yararlanma hakları vardır. 1 ay sonra Acte de naissance ( Doğum belgesi ) ile birlikte Fonumuza müracat etmeleri gerekmektedir.

Vefat halinde cenaze ile ilgili tüm iş ve işlemler sadece fon tarafından görevlendirilen cenaze nakil firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri Merkad Cenaze Fonu bilgisi dışında cenazenin işlemleri için, herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi halde fon tarafından; maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple; fondan yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından ilk önce 06 62 12 66 86 Nolu telefondan Merkad Cenaze Fonu ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için asağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir:

 • a. Vefat edenin pasaportu ve nüfus hüviyet cüzdanı.
 • b. Vefat eden evli ise international evlilik cüzdanı.
 • c. Vefat evde vuku buldu ise doktordan ölüm raporu.
 • * Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksik olması halinde sorumluluk ve masraflar üye tarafından karşılanacaktır.
 • * Fon idaresine bilgi verilmeden yapılan nakillerde cenaze masrafları fon yönetimi tarafından ödenmeyecektir.

 • a. T.C. Başkonsolosluğu nezdindeki cenaze nakli ile ilgili işlemlerin tamamlanması.
 • b. Fransa nüfus dairesi nezdindeki işlemlerin tamamlanması.
 • c. İstenmesi halinde; cenazenin İslami usüllere göre ölümün vuku bulduğu mahallede yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması için gerekli işlemlerin yapılması.
 • d. Cenazenin uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek, Hava yoluyla Türkiye’deki defnedileceği yere en yakın havaalanına, oradanda defnedileceği yere kadar ambulans veya cenaze arabası ile nakledilmesi. Mezar yeri ücreti cenaze sahibine aittir.
 • e. Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden merkezimize bildirilen yakın akrabalarından bir refakatçının gidiş dönüş uçak bilet ücretinin THY ekonomi klasinin, o günkü mini tarifesi üzerinden karşılanması.
 • f. Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, hava yolu şirketlerinden ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklanabilecek gecikme, aksaklıklardan ve diğer sorunlardan fon sorumlu değildir.
 • g. Türkiye’ ye defin edilmek isteyenlere yapılan uygulamaların tamamı Bosna - Hersek Cumhuriyetine defin edilmek isteyenlerede uygulanacaktır.

Cenazelerini Fransa’da defnetmek isteyenler içinde 6. maddenin a, b, ve c fıkraları uygulanır. Cenaze uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek defnedilecek yere kadar fon tarafından götürülür. Mezar yeri ücreti cenaze sahibi tarafından ödenir.

 • a. Önceki yılların istatistik rakamları baz alınarak, yeni yılın tahmini giderlerinin üye sayısına eşit olarak bölünmesi ile ortaya çikan rakam yıllık masraf payıdır. Üyeler bu masraf payını, fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca içinde bulunulan yılın Ekim ayının 1’ den önce üye olanlar üye olduğu yılın masraf payını ödemekle yükümlüdürler.
 • b. Mektuplar normal posta tarifesi ile gönderilmektedir. Kendisine adres değişikliğinden veya posta hatasından dolayı Ocak ayının 15’ ne kadar yıllık masraf payı ile ilgili mektup ulaşmayan üyelerin, Fon`u 06 62 12 66 86 nolu telefondan arayıp istenilen masraf payını öğrenerek Ocak ayının sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde gelecek olan hatırlatma mektubuna 5 euro ihtar bedeli eklenerek gönderilir.
 • c. Geçmis yıllardan masraf payı borcu sebebiyle fondan yararlanma hakkını kaybeden üyeler, birikmiş borçlarını ödemeden yeniden üye olamazlar. Tekrar fondan yararlanma hakkı, kayit parasını ve masraf payı borcunu ödedikten 30 gün sonra başlar.
 • d. Üye veya Fondan yararlanma hakkı olan aile fertlerinden birisi Fondan yararlandığı takdirde üyelik, Fransa’da ikamet edildiği sürece 10 yil, geride kalan Fondan yararlanma hakkına sahip aile fertleri tarafından devam ettirilmek zorundadır. Aksi takdirde, yapılan tüm masraflar MERKAD Cenaze Fonuna iade edilmek zorundadır.

 • a. Üyelerin Türkiye’de izinde iken vefat etmeleri durumunda cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkanları ile defnederler. Ölüm raporunun bir dilekçe ile cenaze fonuna ulaştırılması halinde kanuni mirascılarına 500.- (besyüz) Euro ödeme yapılır.
 • b. Üyelerin Fransa veya Türkiye dışında vefatı durumunda ise 9. maddenin a fıkrasındakı yol izlenir . Yalnız kanuni mirascılarına 1500.- (binbesyüz) Euro ödeme yapılır. Bunların haricinde ölüm yardımı için başka bir ödeme yapılmaz.

Fransız kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarını tamamı hak sahiplerine ait olup, bununla ilgili işlemlerde kendileri tarafından yürütülür.

Üyeler, ayrılmak istedikleri senenin masraf payını ödeyerek yazılı bir dilekçe ile fondan ayrılabilirler. Fondan çikarılan ya da kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak (masraf payı v.s) talep edemezler. Cenaze fonu herhangi bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme ve herhangi bir üyeliğide sona erdirme hakkına sahiptir. Bununla ilgili olarak bilgi verme sorumluluğu yoktur.

 • a. Üye medeni halindeki değişiklikleri, yeni doğan çocuklar, adres ve konto değişiklikleri gibi her türlü değişiklikleri en geç 30 gün içerisinde fona bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde fon, iletişimsizlikten kaynaklanacak akşamalardan hiç bir sorumluluk kabul etmez.
 • b. Yanlış bilgi vererek kayit şartlarına uygun olmadığı halde bu fondan yararlandırmak maksadıyla hileli yollarla kayit yaptıranlar, bunlara ortak olanlar, gayri kanuni yollara tevessül edenler hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca yapılan haksız ödemeler istirdat edilecektir. Taraflar arasındaki anlasmazlıklarıda Fransa mahkemeleri yetkilidir.